Trang chủ » Clip hướng dẫn

Clip hướng dẫn

Bài 1: Tạo danh sách đơn vị tính C-Invoice

Bài 2: Lưu thông tin chữ ký số C-Invoice

Bài 3: Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử C-Invoice

Bài 4: Lập hóa đơn C-Invoice

Bài 5: Lập nhiều hóa đơn cùng lúc 

Bài 6: Tải danh sách hàng hóa, dịch vụ C-Invoice

Bài 7: Tải danh sách khách hàng C-Invoice